Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của... 
Xem tiếp
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017/ của UBND tỉnh về tăng cường biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng bán điều non, vay tiền... 
Xem tiếp
Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về ban hành Đề án kiện toàn tổ chức hoạt động của già làng, người... 
Xem tiếp
Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về chính sách đối với già làng trong đồng bào dân tộc thiểu... 
Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH 582/QĐ-TTG NGÀY 28/4/2017 CỦA TTCP V/V PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐBKK , XÃ KHU VỰC III, II, I THUỘC VÙNG DTTS VÀ MIỀN... 
Xem tiếp
1 2 Tiếp