Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc 

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân...

Xem tiếp