Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Chính phủ về việc tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 
Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Chính phủ về việc tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 tải về
[Trở về]